W objeciach smierci
Kontakt przez telefon
Wiarygodnosc Pisma Swietego pod ostrzalem
Sluzylem szatanowi
Malzenstwo- instrukcje
Cudowne uzdrowienie Zeni
David Wilkerson rozwazania
Lista Stron
Zawróclem sprzed bram raju
Nowy Kurs Alfa
Problem gniewu
Tak dlugo zyje, tak krótko.
Laska
Kim jest Jezus Chrystus?
Glupi rzekl w sercu swoim: Nie ma Boga'?
Czy masz zycie wieczne?
Nasz Adres
Boga otacza przerazajaca jasnosc
Jak Bog przebacza?
Zazdrosc
Udokumentowana historia uwolnienia
Gdzie jest twoje serce?
W czytelni znajdziecie różne świadectwa i artykuły które uważamy za warte poczytania.

Problem gniewu

Rozważanie na temat gniewu. Rozważanie na temat gniewu. 14 lipca 2013r. List apostoła Pawła do Efezjan 4 rozdział, 26 werset, Gniewajcie się, lecz nie grzeszcie; niech słońce nie zachodzi nad gniewem waszym. Pragnę dzisiaj podzielić się nad jednym z największych bolączek jakie towarzyszą człowiekowi od zarania dziejów. Jest to Gniew –inaczej reakcja emocjonalna na niepowodzenie lub wzburzenie emocjonalne, czasami z nastawieniem agresywnym (np. złość, mściwość), będący reakcją na działanie interpretowane jako skierowana negatywnie akcja zaczepna. Podobnie jak inne emocje, gniew specyficznie zabarwia obraz postrzeganej rzeczywistości, albo inaczej zniekształca i dzięki zniekształceniu rzeczywistości przygotowuje do działania w sposób korzystny dla osoby doznającej tego odczucia. Umiejętność kontroli gniewu zależy od możliwości intelektualnych oraz socjalizacji danego człowieka. Gniew składa się z trzech elementów: myśli, reakcji fizjologicznej oraz zachowania. W przeciwieństwie do złości i wściekłości, gniew może być kontrolowany. Osoby szczególnie podatne na gniew nazywane są impulsywnymi i są one z tego powodu często negatywnie oceniane przez otoczenie. Tyle encyklopedia. Gniew to stan emocjonalny doświadczany od czasu do czasu przez każdego człowieka. Przejawia się z różną intensywnością - od łagodnej irytacji do gwałtownej wściekłości. Pojawia się w dzieciństwie i towarzyszy nam aż do starości. Może być ukryty i trzymany wewnątrz albo wyrażany otwarcie. Może trwać krótko, pojawiać się i szybko przemijać albo utrzymywać się długo w formie rozgoryczenia, urazy czy nienawiści. Gniew jest niszczący, szczególnie kiedy utrzymuje się w postaci agresji, nieprzebaczenia, chęci zemsty. W niektórych przypadkach może też być siłą motywującą, jeżeli skłania nas do naprawy niesprawiedliwości albo twórczego myślenia. Myślę, że dobrym przykładem może być, gdy na napomnienie najpierw zareagujemy gniewem, ale po czasie przemyślenia chcemy tę sytuację naprawić, albo chcemy komuś udowodnić, że się mylił co do naszej postawy i podejmujemy wysiłek by być lepszym niż się o nas mówi, co na ogół wychodzi na dobre z każdej stron. Gniew rodzi się wtedy, gdy zostaje zablokowana droga do jakiegoś pożądanego celu. Jest to uczucie uświadomione, chociaż skrywamy je czasem pod maską spokojnej i uśmiechniętej twarzy. Jeśli spojrzymy do Bożego Słowa, to pierwsza wzmianka o gniewu ma miejsce już w 4 rozdziale I-wszej Księgi Mojżeszowej w 6 wersecie , na pewno domyślacie się o kim mowa; I rzekł Pan do Kaina: Czemu się gniewasz i czemu zasępiło się twoje oblicze? Zastanawiałem się nad źródłem gniewu Kaina, może pomocna będzie współczesna obserwacja psychologów, * Nastawienie i przykład rodziców. W zależności od tego, czy rodzice wybuchają wściekłością, czy też wyrażają gniew łagodnie, dzieci uczą się reagować w podobny sposób. To tylko moja interpretacja, ale kiedy Adam i Ewa zostali przez Boga wygnani z raju, to ja już sobie wyobrażam Adama jak zrzędzi ciężko pracując na chleb, orając ziemię, wspominał owoce, które spożywał w raju, a tu taka harówa, a ziemia jeszcze wydaje ciernie i osty, a zamiast przepysznych owoców ziele polne. A żona Ewa, jak myślicie była milcząca? Zostawię to waszym domysłom. Pójdźmy dalej za tą myślą. Apostoł Paweł w liście do Efezjan 6 rozdział 4 werset pisze tak; A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności, dla Pana. Ojcowie pouczani są, aby nie karali dzieci w sposób, który wzbudza w nich gniew, jak to mamy zrozumieć. Jako rodzice mamy obowiązek uczenia dzieci, jak mają żyć na tym trudnym świecie. Kiedy słucha się różnych świadectw, często słyszymy o ogromnych zranieniach wyniesionych z rodzinnego domu. Dla wielu z nas rodzice nie byli dobrymi wzorcami, w rodzinach patologicznych szczególnie. Ja sam mogę powiedzieć tak- póki nie zostałem dzieckiem Bożym, wychowywałem dzieci według podobnych wzorców, jakie miałem w domu, a więc impulsywność, brak zrozumienia, nieumiejętność słuchania innych i narzucanie własnego zdania, a nade wszystko brak miłości i akceptacji. Wiem, że często wzbudzałem gniew i żal u dzieci, które wychowywałem, jakże wdzięczny jestem Bogu, że mnie pochwycił w swoje ramiona, że Jego Słowo jest dla mnie najcudowniejszym drogowskazem. I wiem też, jak wiele mi jeszcze brakuje by być bardziej cierpliwym. Popatrzmy co jeszcze Biblia mówi nam o gniewie, ale teraz o Bożym gniewie. Mam nadzieję, że nikt nie jest zaskoczony, istnieje coś takiego jak GNIEW BOGA. Gniew Boży możemy zrozumieć tylko wtedy, gdy sami poznaliśmy świętość i miłość Boga, co pozwoliło nam doznać Jego łaski, gdy zrozumieliśmy swoją grzeszność, tak możemy wówczas zrozumieć gniew Boga, na tych co lekceważą Bożą łaskę i miłość Boga do człowieka. Teolodzy nazywają ten rodzaj gniewu, Świętym gniewem. Jak on się wyrażał, Bóg potępia Kaina, gdy widzi jego zazdrość, przez którą zabił swojego brata Abla. Bóg potępia gwałtowną reakcję Ezawa, który został oszukany przez Jakuba, który w swojej goryczy planuje zabić brata, a kiedy Jakub za namową swojej matki ucieka do Labana. Ezaw na złość ojcu i matce bierze sobie za żonę z rodu Ismaela, pomimo, że wie jak bardzo małżeństwo nie może podobać się ojcu. o gniewie Boga na ród Ezawa czytamy w Księdze Jeremiasza 49 rozdział, 8 werset; Uciekajcie, uchodźcie, ukryjcie się dobrze, mieszkańcy Dedanu, gdyż klęskę sprowadzę na Ezawa, czas jego kary! A już dobitnie jest ten gniew wyrażony w Księdze Malachiasza 1 rozdział 2 i 3 werset; Umiłowałem was - mówi Pan - a wy mówicie: W czym okazałeś nam miłość? Czy Ezaw nie był bratem Jakuba? - mówi Pan - a Ja jednak umiłowałem Jakuba, Ezawa zaś znienawidziłem i spustoszyłem jego góry, i jego dziedzictwo wydałem na łup szakalom pustyni. Skutkiem gwałtownego działanie bez umiaru Symeona i Lewi w odpowiedzi na zadany gwałt ich siostrze, Bóg odpowiada w swym świętym gniewie. Pierwsza Księga Mojżeszowa 49 rozdział 5 – 7 werset. Symeon i Lewi - to bracia; miecze ich są narzędziami gwałtu. Nie bierz udziału, duszo moja w radzie ich, Nie przyłączaj się do ich wspólnoty, serce moje. Bo w gniewie zabili mężów, A w swawoli okaleczyli woły. Przeklęty ich gniew, bo jest gwałtowny, I zapalczywość ich, bo jest sroga, Rozdzielę ich w Jakubie i rozproszę ich w Izraelu. Powyższe przykłady Kaina, Ezawa, Symeona oraz Lewi pokazują nam owoc gniewu, tym owocem jest pragnienie zemsty i morderstwo. Musimy zrozumieć, że gniew Boga to fakt udokumentowany w Biblii, Bóg się gniewa po przez sąd w stosunku do poszczególnych osób, plemion, rodów i całych narodów. Księga Izajasza 5 rozdział 25 werset. Przeto zapłonął gniew Pana przeciwko jego ludowi i wyciągnął swoją rękę przeciwko niemu i uderzył weń, tak że zadrżały góry, a ich trupy leżały jak gnój na ulicach. Mimo to nie ustawał jego gniew, a jego ręka jeszcze jest wyciągnięta. Nasz Pan Jezus w sposób radykalny okazuje nam czym jest gniew, porównując gniew z mężobójstwem. Ewangelia Mateusza 5 rozdział 21 i 22 werset, Słyszeliście, iż powiedziano przodkom: Nie będziesz zabijał, a kto by zabił, pójdzie pod sąd. A Ja wam powiadam, że każdy, kto się gniewa na brata swego, pójdzie pod sąd. Ewangelia Mateusza 11 rozdział od 20 do 24 wersetu; Wtedy zaczął grozić miastom, w których dokonało się najwięcej jego cudów, że nie pokutowały. Biada tobie, Chorazynie, biada tobie, Betsaido; bo gdyby w Tyrze i Sydonie działy się te cuda, które u was się stały, dawno by w worze i popiele pokutowały. Ale powiadam wam: Lżej będzie Tyrowi i Sydonowi w dniu sądu aniżeli wam. A ty, Kafarnaum, czy aż do nieba wywyższone będziesz? Aż do piekła zostaniesz strącone, bo gdyby się w Sodomie dokonały te cuda, które się stały u ciebie, stałaby jeszcze po dzień dzisiejszy. Ale powiadam wam: Lżej będzie ziemi sodomskiej w dniu sądu aniżeli tobie. Czy w tych wersetach dostrzegacie łagodność, miłość, to gniew Boga wyrażony ustami Chrystusa za lekceważenie miłości Bożej ukazanej właśnie w Panu Jezusie. Teraz powinniśmy rozważyć to co było mówione po części na poprzednim nabożeństwie. O ile w Starym Testamencie widzimy surowość Boga wobec głównie Izraela, i dalej wobec każdego grzesznika, którzy wystawieni są na Boży sąd, tak w Nowym Testamencie, po przez Jezusa Chrystusa pojęcie gniewu zmienia się bardzo zasadniczo. Od gniewu i sądu nad grzesznym człowiekiem do łaski i miłości przez Jezusa Chrystusa. Od gniewu, który nadchodzi nie uwalnia już Prawo Mojżeszowe, ale tylko Jezus Chrystus, co apostoł Paweł zapisał Pierwszym liście do Tesaloniczan 1 rozdział 10 werset, I oczekiwać Syna jego z niebios, którego wzbudził z martwych, Jezusa, który nas ocalił przed nadchodzącym gniewem Bożym. I dalej Apostoł Paweł zaleca nam w Pierwszym liście do Tymoteusza 2 rozdział 8 werset, Chcę tedy, aby się mężczyźni modlili na każdym miejscu, wznosząc czyste ręce, bez gniewu i bez swarów. Nie chcę tego tutaj rozwijać, ale jeśli odczuwamy, że nie mamy odpowiedzi na swoje modlitwy, to zbadajmy nasze serca, czy nie ma w nim jakiegoś korzenia gniewu i goryczy. Dotyczy to też każdego lidera, kaznodziei i pastora, List Tytusa 1 rozdział 7 werset, Biskup bowiem jako włodarz Boży powinien być nienaganny, nie samowolny, nieskory do gniewu. Możemy w biblijny sposób uporać się z gniewem, gdy dostrzeżemy i przyznamy się do egoistycznego wybuchu złości, czy naszego złego rozprawienia się ze złością, co doprowadziło nas do grzechu. Przypowieści Salomona 28 rozdział 13 werset, Kto ukrywa występki, nie ma powodzenia, lecz kto je wyznaje i porzuca, dostępuje miłosierdzia i dalej Pierwszy list Jana 1 rozdział 9 werset, Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. Wyznanie takie powinniśmy skierować zarówno do Boga, jak i do tych, których zraniliśmy naszym wybuchem gniewu. Nie powinniśmy umniejszać naszego grzechu poprzez wynajdywanie sobie wytłumaczenia naszej winy czy zrzucania jej na innych. Możemy w biblijny sposób uporać się z gniewem, gdy spotkamy się z Bogiem. Jest to szczególnie ważne, gdy ktoś uczynił coś złego w stosunku do nas. List Jakuba 1 rozdział 2 i 4 werset, Poczytujcie to sobie za najwyższą radość, bracia moi, gdy rozmaite próby przechodzicie. Wiedząc, że doświadczenie wiary waszej sprawia wytrwałość, Wytrwałość zaś niech prowadzi do dzieła doskonałego, abyście byli doskonali i nienaganni, nie mający żadnych braków. Pamiętam, kiedy modliłem się o cierpliwość, to powyższy werset był mi pomocą, wiedziałem, że Bóg mnie ćwiczy i wprowadza mnie w okoliczności, które miały kształtować mój charakter według Bożej woli. Potwierdza nam to; List apostoła Pawła do Rzymian 8 rozdział 28 werset. A wiemy, że Bóg współdziała we wszystkim ku dobremu z tymi, którzy Boga miłują, to jest z tymi, którzy według postanowienia jego są powołani. Oraz doskonałym przykładem jest historia Józefa i jego odpowiedź do swoich braci Pierwsza Księga Mojżeszowa 50 rozdział 20 werset. Wy wprawdzie knuliście zło przeciwko mnie, ale Bóg obrócił to w dobro, chcąc uczynić to, co się dziś dzieje: zachować przy życiu liczny lud. Powyższe wersety wskazują, że Bóg jest suwerenny i sprawuje pełną kontrolę nad okolicznościami i osobami, które pojawiają się na naszej drodze. Nic nie wydarzy się bez jego udziału lub przyzwolenia. I tak jak podkreślają wersety z Psalmu 145 8 i 9 oraz 17 werset, Łaskawy, i miłosierny jest Pan, Nierychły do gniewu i pełen łaski. Dobry jest Pan dla wszystkich, A miłosierdzie jego jest nad wszystkimi jego dziełami. Sprawiedliwy jest Pan na wszystkich drogach swoich I łaskawy we wszystkich dziełach swoich. Bóg jest dobrym Bogiem, który dopuszcza różne rzeczy w naszym życiu dla dobra naszego i innych osób. Uchwycenie się tej prawdy, pomoże nam postępować w odpowiedni sposób z tymi, którzy nas zranili. Możemy w biblijny sposób uporać się z gniewem, przez to że, powierzymy tą sprawę Bożej sprawiedliwości. Jest to szczególnie ważne, gdy spotyka nas w życiu jakaś niesprawiedliwość, gdy złe zamiary człowieka rani niewinnych ludzi. Pierwsza Księga Mojżeszowa 50 rozdział 19 werset, A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?oraz List apostoła Pawła do Rzymian 12 rozdział 19 werset. Najmilsi! Nie mścijcie się sami, ale pozostawcie to gniewowi Bożemu, albowiem napisano: Pomsta do mnie należy, Ja odpłacę, mówi Pan. Przeczytane wersety mówią nam, że nie mamy „bawić się w Boga.” Bóg jest dobry i sprawiedliwy, i możemy na nim polegać, gdyż zna wszystko i wszystko widzi i postępuje sprawiedliwie, Pierwsza Księga Mojżeszowa 18 rozdział 25werset, Nie dopuść, byś miał uczynić coś podobnego, by uśmiercić sprawiedliwego wespół z bezbożnym, by sprawiedliwego spotkało to samo, co bezbożnego. Nie dopuść do tego! Czyż ten, który jest sędzią całej ziemi, nie ma stosować prawa? Możemy w biblijny sposób uporać się z gniewem, poprzez zamianę zła w dobro. (Pierwsza Księga Mojżeszowa 50 rozdział 21 werset, Nie bójcie się więc. Ja będę utrzymywał was i dzieci wasze. Tak pocieszał ich i przyjaźnie z nimi rozmawiał. List do Rzymian 12 rozdział 21 werset, Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj. Jest to klucz w przemianie naszego gniewu w miłość. Nasze zachowanie wypływają z postawy serca, więc nasze serca mają wpływ na nasze działania (Ewangelia Mateusza 5 rozdział 43-48w). Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował bliźniego swego, a będziesz miał w nienawiści nieprzyjaciela swego. A Ja wam powiadam: Miłujcie nieprzyjaciół waszych i módlcie się za tych, którzy was prześladują, Abyście byli synami Ojca waszego, który jest w niebie, bo słońce jego wschodzi nad złymi i dobrymi i deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Bo jeślibyście miłowali tylko tych, którzy was miłują, jakąż macie zapłatę? Czyż i celnicy tego nie czynią? A jeślibyście pozdrawiali tylko braci waszych, cóż osobliwego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie wy tedy doskonali, jak Ojciec wasz niebieski doskonały jest. W ten sposób, możemy zmienić nasze uczucia względem drugiej osoby przez to, że zmienimy sposób postępowania wobec tej osoby. Możemy w biblijny sposób uporać się z gniewem, poprzez wyrażenie chęci rozwiązania tego problemu. Istnieje kilka podstawowych zasad komunikacji, przedstawione w Liście do Efezjan 4 rozdział. 1.Bądź uczciwy I mów (List do Efezjan 4 rozdział 25 werset, Przeto, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy z bliźnim swoim, bo jesteśmy członkami jedni drugich. 2.Bądź spokojny, a unikniesz niepotrzebnych słów gorszących i raniących. List do Efezjan 4 rozdział 29 werset, Niech żadne nieprzyzwoite słowo nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, które może budować, gdy zajdzie potrzeba, aby przyniosło błogosławieństwo tym, którzy go słuchają. Nie możemy dopuścić do sytuacji w której to co nas denerwuje wyprowadzi nas z równowagi. Rozwiązujmy problemy i mówmy o tym co nas denerwuje, zanim będzie za późno, a to znaczy że zostanie w nas korzeń goryczy. 3.Skup się na problemie, nie atakuj osoby List do Efezjan 4 rozdział 31-32 werset; Wszelka gorycz i zapalczywość, i gniew, i krzyk, i złorzeczenie niech będą usunięte spośród was wraz z wszelką złością. Bądźcie jedni dla drugich uprzejmi, serdeczni, odpuszczając sobie wzajemnie, jak i wam Bóg odpuścił w Chrystusie. I na koniec warto także pamiętać, aby starać się nie podnosić głosu (Księga Przypowieści Salomona 15 rozdział 1-4 werset). Łagodna odpowiedź uśmierza gniew, lecz przykre słowo wywołuje złość. Język mędrców rozsiewa wiedzę, lecz usta głupców tryskają głupotą. Oczy Pana są na każdym miejscu i śledzą złych i dobrych. Łagodny język jest drzewem życia, lecz jego przewrotność powoduje zmartwienie serca. AMEN

W chwili obecnej mamy 1293 nagrań w katalogu.